Příprava: Kometa - Jihlava 3:1

Návštěvní řád DRFG Areny

Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku nebo provozovateli sportovního zařízení podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

 

1 Obecná ustanovení

1.     Tento návštěvní řád byl vydán a schválen obchodní společností KOMETA GROUP,a.s. a spolkem KOMETA GROUP, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno (dále společně jen „provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené - v době vydání tohoto návštěvního řádu - jako DRFG Arena (dále jen „hala“ nebo „stadion“). Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu haly a používajících její zařízení.

2.      Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

3.    Každý návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s tímto návštěvním řádem provozovatele, který se zavazuje dodržovat po celou dobu konání akce. V případě porušení návštěvního řádu je provozovatel oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup na akci, případně předčasně ukončit pobyt návštěvníka na dané akci, a to bez náhrady vrácení vstupného.

2 DRFG Arena

1.      Hala slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a kulturních akcí a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.

2.      Veřejnost může do areálu haly vstupovat pouze se souhlasem provozovatele haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3.      Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie Brno (dále souhrnně též jen „policie“).

3 Pobyt v hale

1.      V hale mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř haly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z haly vyveden. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky a celosezónní karty ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2.     Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně 1,5 – 2 hodiny před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.

3.    Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru jim určeném provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie. Pokud si návštěvník (fanoušek hostujícího týmu) zakoupí vstupenky do sektoru domácího týmu a na utkání se dostaví v oblečení se znaky hostujícího týmu (klubu) nebo s předměty se symboly hostujícího týmu (klubu), může mu provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) zakázat na základě svého rozhodnutí z bezpečnostních důvodů vstup do sektoru domácího týmu.

    4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

4 Vstupní kontrola

1.    Každý návštěvník je při vstupu do haly povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2.    Do prostoru areálu haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly. Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen v případě důvodného podezření umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě nahlédnout do zavazadel vnášených do haly. Podezření je důvodné zejména tehdy, pokud jde o kontrolu vnášených zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů, věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně či představujících jiné bezpečnostní riziko.

3.    Provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečností služba) mohou z důvodů ochrany osob, jejich zdraví a majetku, zakázat vstup nebo vykázat z místa konání akce jakékoliv osoby, které mohou být pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných či psychotropních látek. Dále osob, které se chovají agresivně, nebo u nichž je podezření a pravděpodobnost násilného chování. V případě takového zakázání vstupu nebo takového vykázání z haly, nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

4.    Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. k vstupu do haly či k pobytu v hale, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté či vykázané osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5.    Děti do 120 cm mají vstup zdarma!


5 Chování v hale

1.     Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v hale právě probíhá.

2.     Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3.     Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.

Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby sepíše o porušení návštěvního řadu záznam.

       V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou. Provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatel haly, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku.

       V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.

4.       Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

5.      Hala a její okolí je z bezpečnostních důvodů monitorováno kamerovým systémem. Návštěvník uděluje zakoupením vstupenky souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

6 Zákazy

1.     Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele haly zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:

- rasistický, hanlivý, diskriminační, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

- zbraně jakéhokoli druhu,

- spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

- předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

- neskládané předměty,

 - jakoukoliv pyrotechniku,

- mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

- jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo areál haly,

- zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy,

- fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly

- trubku VUVUZELA.

2.        Dále je návštěvníkům zakázáno: 

- vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

- vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,

- házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

- jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,

- ničit zařízení a vybavení haly,

- bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku KOMETA GROUP, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

- konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

- jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce,

- překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,

- zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby,

- vykonávat jakoukoliv podnikatelskou činnost jako například provozování občerstvení, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin nebo reklamních či upomínkových prospektů a předmětů bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

3.      Provozovatel haly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.

4.      V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

5.    Pořadatel si vyhrazuje právo předměty uvedené ve článku 6 odstavce 1 tohoto návštěvního řádu nebo jakékoliv předměty podobného charakteru návštěvníkovi okamžitě odebrat bez nároku na jakoukoliv náhradu a návštěvníka porušující zákaz uvedený ve článku 6 odstavce 1 vykázat z akce, popřípadě zamezit mu vstup na akci.

7 Odpovědnost za škody

1.      Vstup a užívání haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli haly.

8 Jednání proti právním předpisům a veřejnému pořádku

1.     Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly a postihnuty zákazem vstupu do haly. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne-li podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku. Porušení návštěvního řádu může být k tomu kompetentními orgány posuzována jako přestupek proti veřejnému pořádku dle §47 odst.1 písm. f) zákona o přestupcích (porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků), a to za předpokladu, že se nejedná o jiné přestupky. Sankce může být pokuta až 3000 Kč.

2.    Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli haly nebo pořadateli dané akce.

3.    Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.

9 Účinnost

1.    Tento návštěvní řád DRFG Areně nabývá účinnosti dnem podpisu provozovatele haly.

 

V Brně dne 3. 5. 2016

 

Za provozovatele:            Kometa Group a.s.                                                       Kometa Group spolek

                                            Křídlovická 34, 603 00  BRNO                                    Křídlovická 34, 603 00  BRNO

 

Copyright © 2004-2017 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál