+

DRFG arena

Adresa:
DRFG arena
Křídlovická 34
603 00 Brno-Staré Brno
GPS souřadnice:
Loc: 49°11'7.62"N,16°36'7.37"E

Kapacita haly:
7 700 diváků (4 700 k sezení)

»  Internetové stránky: www.drfgarena.cz/

Jak k hale:
DRFG arena se nachází v samém středu města Brna. Proto doporučujeme využít spíše služeb MHD nebo chůzi před osobní dopravou (vzdálenost z autobusového i vlakového nádraží i z Mendlova náměstí je vždy cca 1 km a 3 minuty jízdy MHD).

Zvětšit mapu

Instrukce pro řidiče

Příjezdové komunikace jsou značeny přímo v terénu.

Instrukce pro přepravu městskou hromadnou dopravou (vždy 3 min. jízdy)

Bus č.84

Z: Židenice, Stará Osada
Přes: ÚAN Zvonařka
Do: Židenice, Stará Osada
Zastávka: Křídlovická

Bus č. 44

Z: Mendlovo náměstí
Přes: - přímo
Do: Mendlovo náměstí
Zastávka: Křídlovická

Tramvaj

Z: Líšeň, Jírova
Přes: Hlavní nádraží
Do: Starý Lískovec
Zastávka: Křídlovická

Plánek areny

schéma tribun

Návštěvní řád DRFG Areny

Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku nebo provozovateli sportovního zařízení podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
1. Obecná ustanovení
1.1 Tento návštěvní řád byl vydán a schválen obchodní společností KOMETA GROUP,a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 96 195, a KOMETA GROUP, spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 449 90 014 (dále společně jen ,,provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené – v době vydání tohoto návštěvního řádu – jako DRFG Arena včetně vnějších prostor haly, které jsou součástí areálu (dále jen ,,hala“ nebo „stadion“).
1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.
1.3 Každý návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s tímto návštěvním řádem provozovatele, který se zavazuje dodržovat po celou dobu konání akce. V případě porušení návštěvního řádu je provozovatel oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup na akci, případně předčasně ukončit pobyt návštěvníka na dané akci, a to bez náhrady vrácení vstupného.
1.4 Úpravou obsaženou v návštěvním řádu nejsou dotčena oprávnění a povinnosti plynoucí pro návštěvníka i provozovatele, včetně pořadatelské nebo bezpečnostní služby, z obecně závazných právních předpisů, které nelze dohodou stran změnit. Jde zejména o ověření totožnosti, provedení prohlídky, kontroly a nahlédnutí do zavazadel z důvodu kontroly dodržování zákazu nebezpečných předmětů a minimalizace rizik na stadionu, které probíhá na bázi dobrovolnosti ze strany návštěvníka, v opačném případě může být do haly nevpuštěn/z haly vyveden, nebo bude k provedení potřebného úkonu přivolán orgán policie, případně jiná osoba v souladu s právním řádem ČR.
2. DRFG Arena
2.1 Hala slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a kulturních akcí a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.
2.2 Veřejnost může do areálu haly vstupovat pouze se souhlasem provozovatele haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
2.3 Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též Hellas Brno Security s.r.o., se sídlem Tyršova 258, 664 42 Modřice, IČO: 063 11 873, případně jiná provozovatelem pověřená osoba (dále jen „pořadatelská nebo bezpečnostní služba“) a v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie Brno (dále souhrnně též jen „policie“).
3. Vstupní kontrola
3.1 Každý návštěvník je při vstupu do haly povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu (dále jen „opravňující průkaz“). Každý návštěvník je také povinen v odůvodněných případech (např. podezření, že byl dané osobě uložen zákaz vstupu na zimní stadion nebo v případě porušení návštěvního řádu) na požádání prokázat pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou totožnost.
3.2 Do prostoru areálu haly je zakázáno vnášet předměty (např. láhve, dělbuchy a jiné předměty a látky způsobující nebezpečí vzniku ohně, tyče, ostré nože, zbraně apod.), kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly (dále jen „nebezpečné předměty“). Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen při vstupu v případě důvodného podezření umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě provést kontrolu, prohlídku a nahlédnout do zavazadel vnášených do haly. O důvodné podezření jde zejména tehdy, pokud jde o kontrolu vnášených zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů (dále jen „důvodné podezření“). Nebezpečné předměty mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou zabaveny.
3.3 Provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) může z důvodů ochrany osob, jejich zdraví a majetku, zakázat vstup nebo vykázat z místa konání akce jakékoliv osoby, které:
• se odmítly podrobit vstupní kontrole, prohlídce,
• odmítly v souladu s návštěvním řádem prokázat svou totožnost,
• měly na sobě, při sobě či v zavazadle nebezpečný předmět,
• mohou být pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných či psychotropních látek
• se chovají agresivně, nebo
• u nichž je podezření a pravděpodobnost k násilnému chování.
V případě takového zakázání vstupu nebo takového vykázání z haly, nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
3.4 Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. k vstupu do haly, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale (budou okamžitě vykázáni z haly). Totéž platí i pro osoby, kterým byl zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích a dále pro osoby, kterým byl ze strany jiných hokejových klubů působících na území České republiky zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl takto odmítnut vstup nebo byly takto vykázány, nemají nárok na vrácení vstupného.
3.5 Dítě do 120 cm v doprovodu zákonného zástupce s platnou vstupenkou, má vstup do hlavních prostor DRFG Arény zdarma, to však neplatí pro prostory vyhrazené pro vstup se zvláštním oprávněním, např. do VIP zóny, kde každá osoba bez ohledu na věk či výšku musí mít vlastní vstupenku nebo jiné zvláštní oprávnění vyžadované pro dané prostory.
4. Pobyt v hale, držitelé průkazu ZTP/P a osoby s významně sníženou pohyblivostí
4.1 V hale mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř haly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z haly vyveden. Při opuštění
haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky a celosezónní karty ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
4.2 Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen kdykoliv během pobytu na stadionu v případě důvodného podezření umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě provést kontrolu, prohlídku, ověření totožnosti a nahlédnout do zavazadel z důvodu kontroly dodržování zákazu nebezpečných předmětů a minimalizaci rizik na stadionu.
4.3 Provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) může z důvodů ochrany osob, jejich zdraví a majetku, vykázat z místa konání akce jakékoliv osoby, které
• se odmítly podrobit kontrole, prohlídce,
• odmítly prokázat svou totožnost v souladu s návštěvním řádem kdykoliv během pobytu na stadionu,
• měly na sobě, při sobě či v zavazadle nebezpečný předmět,
• mohou být pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných či psychotropních látek
• se chovají agresivně, nebo
• u nichž je podezření a pravděpodobnost k násilnému chování.
Nebezpečné předměty mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou zabaveny. V případě takového vykázání z haly, nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
4.4 Na základě rozhodnutí provozovatele jsou z bezpečnostních důvodů osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, a osoby s významně sníženou pohyblivostí (vozíčkáři apod.) oprávněny vstoupit do haly pouze s doprovodem další osoby, jež není držitelem průkazu ZTP/P ani osobou s významně sníženou pohyblivostí. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, jakož i osoba s významně sníženou pohyblivostí, nebude bez doprovodu do haly vpuštěna, a to bez ohledu na skutečnost, zda předloží platnou vstupenku. Doprovod osoby vlastnící průkaz ZTP/P má povinnost být na místě určeném, tj. v blízkosti držitele ZTP/P, po celou dobu konání akce.
4.5 Držitelé průkazu ZTP/P a osoby s významně sníženou pohyblivostí (vozíčkáři apod.) jsou povinny na akce konané v hale zakoupit společně s jejich vstupenkou také vstupenku pro jejich doprovod, a to dle aktuálně platných cenových podmínek provozovatele. Vstupenku pro držitele ZTP/P a zároveň vstupenku pro doprovod může zakoupit i osoba, která bude držitele průkazu ZTP/P na danou akci doprovázet. Provozovatel je oprávněn z bezpečnostních a provozních důvodů omezit počet vstupenek prodávaných na konkrétní akci konanou v hale držitelům průkazu ZTP/P a osobám s významně sníženou pohyblivostí.
4.6 Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně 1,5 – 2 hodiny před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.
4.7 Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru jim určeném provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie. Pokud si návštěvník (fanoušek hostujícího týmu) zakoupí vstupenky do sektoru domácího týmu a na utkání se dostaví v oblečení se znaky hostujícího týmu (klubu) nebo s předměty se symboly hostujícího týmu (klubu), může mu provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) zakázat na základě svého rozhodnutí z bezpečnostních důvodů vstup do sektoru domácího týmu. Takový návštěvník může být vpuštěn do jiného sektoru, nebo může být vykázán, případně vyveden z haly bez nároku na vrácení vstupného.
4.8 Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
5. Chování v hale
5.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v hale právě probíhá.
5.2 Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
5.3 Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské, politické nesnášenlivosti, nebo nesnášenlivosti z důvodu jiných názorů.
5.4 V případě porušení nebo nerespektování ustanovení v odst. 5.1 – 5.3, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby sepíše o porušení návštěvního řádu záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatelem haly, a to na dobu určitou nebo neurčitou, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.
5.5 Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.
5.6 Hala a její okolí je monitorována kamerovým systémem. Kamerový systém spravuje KOMETA GROUP a.s. a jí pověřená osoba p. Martin Krpec, kontakt: +420 722 204 486, která je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7) nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5.7 Správce zpracovává pouze obrazové kamerové záznamy (bez zachycení zvuku) za účelem sledování vymezených prostor na základě právního důvodu dle čl. 5 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je ochrana a bezpečnost osob a majetku v hale a jejím okolí. Záznamy obsahují podobu subjektů údajů. Záznamy jsou uloženy po dobu 7 kalendářních dní, ledaže se jedná o záznam nedovoleného jednání ve smyslu právního řádu ČR nebo tohoto návštěvního řádu, které jsou uchovávány po dobu 30 a v případně potřeby jsou v souladu s právními předpisy předávány příslušným orgánům veřejné moci v rámci řešení přestupku či trestného činu.
5.8 Návštěvník jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s čl. 13 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v písemné formě na adrese sídla provozovatele, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů. obecným nařízením o ochraně osobních údajů požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Zákazy
6.1 Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele haly zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:
·rasistický, hanlivý, diskriminační, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
·zbraně jakéhokoli druhu,
·spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
·předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
·neskládané předměty (např. násady na vlajky, žebříky, kola apod.),
·jakoukoliv pyrotechniku,
·mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
·jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo areál haly,
·zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy,
·fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly,
·trubku vuvuzela
6.2 Dále je návštěvníkům zakázáno:
·vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární, jinak neslušné nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
·vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,
·házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
·jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,
·ničit zařízení a vybavení haly,
·bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku KOMETA GROUP, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
·konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
·jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce,
·překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,
·zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby,
·vykonávat jakoukoliv podnikatelskou činnost jako například provozování občerstvení, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin nebo reklamních či upomínkových prospektů a předmětů bez předchozího souhlasu provozovatele.
6.3 Provozovatel haly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení uvedené výše v odst. 6.1 a 6.2 náhradu škody včetně případné újmy nemajetkové, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.
6.4 V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.
6.5 V případě porušení nebo nerespektování ustanovení v odst. 6.1 – 6.2, nebo 6.4 je návštěvník na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby okamžitě povinen ukončit zakázané jednání a neopakovat ho, takový návštěvník může být také z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby může o porušení návštěvního řádu sepsat záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatelem haly, a to na dobu určitou nebo neurčitou, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.
7. Odpovědnost za škody
7.1 Vstup a užívání haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody má každý povinnost neprodleně nahlásit provozovateli haly.
8. Jednání proti návštěvnímu řádu, právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku
8.1 Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly a postihnuty zákazem vstupu do haly, a to na dobu určitou i neurčitou. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne-li podezření z trestného jednání nebo přestupku. Porušení návštěvního řádu může být kompetentními orgány posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních nebo kulturních akcí), a to za předpokladu, že se nejedná o jiné přestupky. Sankcí může být uložení pokuty až do výše 10.000,- Kč, resp. do 15.000,- Kč v případě opakovaného přestupku.
8.2 Opatření podle odstavce 8.1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli haly nebo pořadateli dané akce.
8.3 Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.
9. Informace o zpracování osobních údajů
9.1 Kdykoliv v průběhu pobytu na stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků.
9.2 Provozovatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do prostor haly, o zpracování jejich osobních údajů za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob v hale . Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 5 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku a zamezení vstupu osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech, či v obdobných zařízeních, porušování návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších osob, které se podílejí na zajištění a průběhu akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to pouze po dobu uvedenou v odst. 5.7 pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních údajů po dobu nejvýše 3 let od poslední návštěvy akce v hale dotčenou osobou.
9.3 Provozovatel zpracovává za účelem popsaným v odst. 9.2 a ze stejného právního důvodu a k dosažení stejného oprávněného zájmu správce osobní údaje osob, které se v hale dopustili porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. Osobní údaje těchto osob jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech, a to po dobu 5 let od posledního závadného jednání.
9.4 Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v písemné formě na adrese sídla provozovatele, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
9.5 Provozovatel předává osobní údaje dle odst. 9.3 ke zpracování za stejným účelem ze stejného právního důvodu a k dosažení stejného oprávněného zájmu správce dalším samostatným správcům osobních údajů: Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 440, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 604 56 892, a jiným hokejovým klubům působícím na území České republiky, respektive provozovatelům zimních stadionů.
9.6 Návštěvník uděluje zakoupením vstupenky souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, mohou být použity ke komerčním účelům nebo jinak zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení. V případě zpracování osobních údajů konkrétních osob provozovatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje podobně jako dle odst. 9.2 ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do prostor haly, o zpracování jejich osobních údajů za účelem propagace a k marketingovým a komerčním účelům. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 5 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je propagace akcí, marketingové, komerční a další propagační aktivity. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších osob, které se podílejí na zajištění a průběhu
akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to pouze po dobu uvedenou v odst. 5.6 pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních údajů po dobu nejvýše 3 let od poslední návštěvy akce v hale dotčenou osobou
10. Účinnost Tento návštěvní řád DRFG Areny nabývá účinnosti dnem 1.11. 2019.

V Brně dne: 1. 9. 2019
Za provozovatele:
KOMETA GROUP,a.s., KOMETA GROUP, spolek
Křídlovická 34, 603 00 BRNO

SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO DRFG ARENY - pro návštěvníky - ke stažení ZDE.

SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB VSTUPUJÍCÍCH DO DRFG ARENY - pro VIP partnery klubu - ke stažení ZDE.

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu