+

Winning Group Arena

Winning Group Arena
Křídlovická 34
603 00 Brno-Staré Brno
GPS souřadnice:
Loc: 49°11'7.62"N,16°36'7.37"E

Kapacita haly:
7 700 diváků (4 700 k sezení)

Rozměry hrací plochy:
60x28

»  Internetové stránky: www.winninggrouparena.cz/

Jak k hale:
Winning Group Arena se nachází v samém středu města Brna. Proto doporučujeme využít spíše služeb MHD nebo chůzi před osobní dopravou (vzdálenost z autobusového i vlakového nádraží i z Mendlova náměstí je vždy cca 1 km a 3 minuty jízdy MHD).

Zvětšit mapu

Instrukce pro řidiče

Příjezdové komunikace jsou značeny přímo v terénu.

Instrukce pro přepravu městskou hromadnou dopravou (vždy 3 min. jízdy)

Bus č.84

Z: Židenice, Stará Osada
Přes: ÚAN Zvonařka
Do: Židenice, Stará Osada
Zastávka: Křídlovická

Bus č. 44

Z: Mendlovo náměstí
Přes: - přímo
Do: Mendlovo náměstí
Zastávka: Křídlovická

Tramvaj

Z: Líšeň, Jírova
Přes: Hlavní nádraží
Do: Starý Lískovec
Zastávka: Křídlovická

Plánek areny

schéma tribun

Návštěvní řád domovské areny HC Kometa Brno

Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku nebo provozovateli sportovního zařízení podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecná ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád byl vydán a schválen obchodní společností KOMETA GROUP,a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 96 195, a KOMETA GROUP, spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 449 90 014 (dále společně jen ,,provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené jako Winning Group Arena včetně vnějších prostor, které jsou součástí areálu (dále jen ,,Winning Group Arena“, „hala“ nebo „stadion“). Provozovatel je oprávněn provádět v návštěvním řádu změny, přičemž aktuální znění návštěvního řádu je dostupné na webových stránkách www.hc-kometa.cz. Vedle návštěvního řádu provozovatel může vydávat směrnice, které upraví aktuální podmínky vstupu a pobytu návštěvníků ve Winning Group Areně, a to zejména s ohledem na aktuální omezení stanovená mimořádnými opatřeními vydanými příslušnými orgány státní správy.

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

1.3 Každý návštěvník zakoupením vstupenky, případně taktéž vstupem do areálu Winning Group Areny souhlasí s tímto návštěvním řádem provozovatele a se směrnicemi upravujícími aktuální podmínky vstupu a pobytu ve Winning Group Areně, který se zavazuje dodržovat po celou dobu konání akce. V případě porušení návštěvního řádu nebo směrnice je provozovatel oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup na akci, případně předčasně ukončit pobyt návštěvníka na dané akci, a to bez náhrady vrácení vstupného.

1.4 Úpravou obsaženou v návštěvním řádu nejsou dotčena oprávnění a povinnosti návštěvníka i provozovatele, pořadatelské a bezpečnostní služby, plynoucí z obecně závazných právních předpisů, které nelze dohodou stran změnit. Jde zejména o ověření totožnosti, provedení prohlídky, kontroly a nahlédnutí do zavazadel z důvodu kontroly dodržování zákazu nebezpečných předmětů a minimalizace rizik na stadionu, které probíhá na bázi dobrovolnosti ze strany návštěvníka, v opačném případě může být do haly nevpuštěn/z haly vyveden, nebo bude k provedení potřebného úkonu přivolán orgán policie, případně jiná osoba v souladu s právním řádem ČR.

2. Domovská arena – Winning Group Arena

2.1 Winning Group Arena slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a kulturních akcí a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.

2.2 Veřejnost může do areálu Winning Group Areny vstupovat pouze se souhlasem provozovatele haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

2.3 Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též Hellas Brno Security s.r.o., se sídlem Tyršova 258, 664 42 Modřice, IČO: 063 11 873, případně jiná provozovatelem pověřená osoba (dále jen „pořadatelská nebo bezpečnostní služba“) a v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie Brno (dále souhrnně též jen „policie“).

3. Vstupní kontrola

3.1 Každý návštěvník je při vstupu do Winning Group Areny povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu (dále jen „opravňující průkaz“). Každý návštěvník je také povinen při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že byl dané osobě uložen zákaz vstupu na stadion nebo v případě porušení návštěvního řádu) také kdykoliv během pobytu na stadionu na vyzvání prokázat pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou totožnost.

3.2 Do prostoru areálu Winning Group Areny je zakázáno vnášet předměty (např. láhve, dělbuchy a jiné předměty a látky způsobující nebezpečí vzniku ohně, tyče, ostré nože, zbraně apod.), kterými by mohla být, jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly (dále jen „nebezpečné předměty“). Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen při vstupu a kdykoli během pobytu na stadionu umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě provést kontrolu a prohlídku a umožnit jim nahlédnout do zavazadel, které návštěvník vnáší do Winning Group Areny. Nebezpečné předměty mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou zabaveny.

3.3 Provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) může z důvodů ochrany osob, jejich zdraví a majetku, zakázat vstup nebo vykázat z místa konání akce jakékoliv osoby, které:

• se odmítly podrobit vstupní kontrole, prohlídce,
• odmítly v souladu s návštěvním řádem prokázat svou totožnost,
• představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, nebo kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci nebo akce obdobné z důvodu jejich závadného chování, nebo kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů,
• měly na sobě, při sobě či v zavazadle nebezpečný předmět,
• mohou být pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných či psychotropních látek,
• se chovají agresivně, nebo
• u nichž je podezření a pravděpodobnost k násilnému chování. V případě takového zakázání vstupu nebo takového vykázání z haly nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Zákaz vstupu na stadion může provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) uložit návštěvníkovi na určitý časový úsek, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na pořádaných akcích.

3.4 Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. k vstupu do Winning Group Areny, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale (budou okamžitě vykázáni z haly). Totéž platí i pro osoby, kterým byl zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích a dále pro osoby, kterým byl ze strany jiných hokejových klubů působících na území České republiky zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl takto odmítnut vstup nebo byly takto vykázány, nemají nárok na vrácení vstupného. 3.5 Dítě do 120 cm (již je provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba) oprávněn zkontrolovat před vstupem do haly) v doprovodu zákonného zástupce s platnou vstupenkou, má vstup do hlavních prostor Winning Group Areny zdarma, to však neplatí pro prostory vyhrazené pro vstup se zvláštním oprávněním, např. do VIP zóny, kde každá osoba bez ohledu na věk či výšku musí mít vlastní vstupenku nebo jiné zvláštní oprávnění vyžadované pro dané prostory.

4. Pobyt v hale, držitelé průkazu ZTP/P a osoby s postižením pohybového aparátu nebo jinak významně sníženou pohyblivostí

4.1 V hale mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu v hale mohou prokázat jiným způsobem. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; to platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

4.2 Vzhledem k tomu, že z míst určených pro držitele průkazu ZTP/P, osoby s postižením pohybového aparátu nebo jinak významně a zjevně sníženou pohyblivostí, zejména pohybující se na vozíku apod. (dále pro účely tohoto textu souhrnně označeny jako „osoby ZTP/P“), je komplikovaný přístup k východu z Winning Group Areny a k toaletám, provozovatel osobám ZTP/P, doporučuje vstup do haly s doprovodem další osoby, jež není osobou ZTP/P a jež je schopna jim pomoci s pohybem v hale a v mimořádných situacích (dále pro účely tohoto textu označena jako „doprovod“). Vzhledem k účelu doprovodu by tato osoba měla být starší 15 let. Osoba ZTP/P, jež vstoupí do haly bez doporučeného doprovodu, vstupem do haly bere na vědomí a souhlasí, že tak činí na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že sama ponese veškeré případné důsledky a že provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, jež by v důsledku toho mohla vzniknout. 4.3 Osoba ZTP/P a její doprovod mají právo na koupi vstupenky za zvýhodněný tarif pro doprovod osob ZTP/P dle aktuálně platných cenových podmínek provozovatele. Vstupenky pro osoby ZTP/P jsou prodávány výhradně prostřednictvím on-line systému, informace k prodeji těchto vstupenek vč. ceny budou uvedeny webových stránkách www.hc-kometa.cz v sekci vstupenky. Návštěvník ZTP/P a jeho doprovod je povinen se prokázat platnou vstupenkou a průkazkou ZTP/P při vstupu do Winning Group Areny, který pro tyto účely je vymezen. Bezbariérový vstup do haly pro vozíčkáře je výhradně z parkoviště Winning Group Areny přes hlavní recepci haly. Vstup pro ostatní osoby ZTP/P a jejich doprovod, kteří nevyužívají invalidní vozík a zakoupili si vstupenky za zvýhodněný tarif je určen vstup z ulice Poříčí (označený jako VIP vstup).

4.4 Provozovatel je oprávněn z bezpečnostních a provozních důvodů nebo z důvodů omezení uložených mimořádnými opatřeními vydanými příslušnými orgány státní správy omezit počet vstupenek prodávaných na konkrétní akci konanou v hale osobám ZTP/P a jejich doprovodům, nebo z těchto důvodů takové vstupenky po omezenou dobu nenabízet vůbec.

4.5 Hala je zpřístupněna pro veřejnost zpravidla 1,5 – 2 hodiny před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.

4.6 Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru jim určeném provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie. Pokud si návštěvník (fanoušek hostujícího týmu) zakoupí vstupenky do sektoru domácího týmu a na utkání se dostaví v oblečení se znaky hostujícího týmu (klubu) nebo s předměty se symboly hostujícího týmu (klubu), může mu provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) zakázat na základě svého rozhodnutí z bezpečnostních důvodů vstup do sektoru domácího týmu. Takový návštěvník může být vpuštěn do jiného sektoru, nebo může být vykázán, případně vyveden z haly bez nároku na vrácení vstupného.

4.7 Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce. V případě neuposlechnutí takového pokynu mohou být z haly vyvedeni bez nároku na vrácení vstupného.

5. Chování v hale

5.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v hale právě probíhá.

5.2 Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby, hygieny a hlasatele.

5.3 Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazné právní předpisy, nařízení a opatření orgánů státní správy a samosprávy, pokyny provozovatele, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské, politické nesnášenlivosti, nebo nesnášenlivosti z důvodu jiných názorů. Návštěvníci jsou současně povinni dodržovat veškeré právní předpisy, opatření a doporučení (vydaná Parlamentem ČR, vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo jiným orgánem státní správy či samosprávy apod.) a pokyny provozovatele, jež stanoví podmínky pro pobyt ve veřejných prostorách, účast na akcích apod., a to zejména limity pro počet osob, jež se akce mohou zúčastnit, hygienická a bezpečnostní opatření. Návštěvníci jsou případně povinni respektovat předepsaná omezení, zejména ohledně povinnosti nosit roušku, vzájemných odstupů osob, omezení přístupu do určitých prostor haly, hygienická opatření, a dodržovat rovněž případné pokyny provozovatele (resp. pořadatelské nebo bezpečnostní služby). Provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba je oprávněna provést kontrolu zdravotního stavu jakéhokoli návštěvníka (vizuálně a měřením teploty) a zakázat mu vstup do haly bez nároku na vrácení vstupného, pokud budou mít pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

5.4 V případě porušení nebo nerespektování ustanovení v odst. 5.1 – 5.3 může být návštěvník dopouštějící se jednání v rozporu s návštěvním řádem nebo se závaznými předpisy z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby sepíše o porušení návštěvního řádu záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatelem haly, a to na dobu určitou nebo neurčitou, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele. 5.5 Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z haly jsou návštěvníci povinni udržovat volné. 5.6 Winning Group Arena a její okolí je monitorována stacionárním kamerovým systémem a během pobytu v ní mohou být pořizovány fotografie a obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, na nichž mohou být zachyceny obrazy, podoby nebo hlasy návštěvníků v jakékoliv části hlediště. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a vstupem do haly souhlasí s pořízením takových záznamů o jeho osobě vyjadřuje svůj souhlas a souhlasí také s jeho použitím pro potřeby pořadatele, organizátora příslušné soutěže (zejména ELH) a jimi oprávněných subjektů (zejména zajišťovatelů rádiových a TV přenosů, apod). Kamerový systém spravuje KOMETA GROUP a.s. a jí pověřená osoba p. Martin Krpec, kontakt: +420 722 204 486, která je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7) nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 5.7 Správce zpracovává obrazové, zvukové a/nebo obrazovo-zvukové záznamy za účelem sledování vymezených prostor na základě právních důvodů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně za účelem pořizování přenosů, zpravodajství a fotodokumentace ze sportovních utkání a/nebo jiných veřejných hromadných akcí pořádaných v hale a za účelem jejich archivace a použití pro komerční účely provozovatele nebo jím pověřeného subjektu, a dále z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je ochrana a bezpečnost osob a majetku v hale a jejím okolí, zaznamenání protiprávních jednání osob v hledišti a zamezení vstupu na stadion osobám, které se na zimních stadionech nebo v obdobných zařízeních dopouštějí porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání. Záznamy mohou obsahovat podobu subjektů údajů a jeho hlasové projevy. Obrazové nebo obrazovo-zvukové záznamy jsou uloženy po dobu 7 kalendářních dní, ledaže se jedná o záznam nedovoleného jednání ve smyslu právního řádu ČR nebo tohoto návštěvního řádu, které jsou uchovávány po dobu 30 kalendářních dnů a v takovém případě jsou zpravidla ztotožněny s dalšími osobními údaji daného návštěvníka, a to s jeho jménem, příjmením, datem narození, číslem průkazu totožnosti a popisem porušujícího jednání. V případě potřeby jsou takové záznamy s dalšími ztotožněnými osobními údaji návštěvníka v souladu s právními předpisy předávány příslušným orgánům veřejné moci v rámci řešení přestupku či trestného činu nebo ČSLH a dalším klubům v ČR v případě, že dojde k závažnému porušení návštěvního řádu (např. ublížení na zdraví jiného návštěvníka, poškození majetku vyšší hodnoty) a zpracovány dále v souladu s čl. 9 tohoto návštěvního řádu. Uvedené lhůty uchování obrazových a obrazovo-zvukových záznamů se netýkají záznamů z rozhlasových a TV přenosů sportovních utkání a jiných veřejných hromadných akcí pořádaných v hale, jež podléhají režimu § 89 občanského zákoníku a u nichž je doba jejich uchování stanovena pořizovatelem příslušného záznamu. 5.8 Návštěvník jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s čl. 13 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v písemné formě na adrese sídla provozovatele, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. obecným nařízením o ochraně osobních údajů požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Zákazy

6.1 Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele Winning Group Areny zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:

• rasistický, hanlivý, diskriminační, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
• zbraně jakéhokoli druhu,
• spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
• předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
• neskládané předměty (např. násady na vlajky, žebříky, kola apod.),
• jakoukoliv pyrotechniku,
• mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
• jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo areál haly,
• zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy,
• fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly,
• trubku vuvuzela

6.2 Dále je návštěvníkům zakázáno:
• vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární, jinak neslušné nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
• vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,
• vstupovat do haly, pokud nesplňuje aktuálně platné podmínky účasti na sportovních utkáních nebo jiných veřejných hromadných akcích pořádaných v hale nebo pokud vykazuje známky nemoci (zejména zvýšená teplota, kašel), nebo pokud přišel do styku s nakaženou osobou – porušením této povinnosti se návštěvník vystavuje možnosti trestního stíhání pro spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 trestního zákoníku,
• házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,
• ničit zařízení a vybavení haly,
• bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku KOMETA GROUP, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
• konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
• jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce,
• překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,
• zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby,
• vykonávat jakoukoliv podnikatelskou činnost jako například provozování občerstvení, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin nebo reklamních či upomínkových prospektů a předmětů bez předchozího souhlasu provozovatele.

6.3 Provozovatel haly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení uvedené výše v odst. 6.1 a 6.2 náhradu škody včetně případné újmy nemajetkové, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.

6.4 V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

6.5 V případě porušení nebo nerespektování ustanovení v odst. 6.1 – 6.2, nebo 6.4 je návštěvník na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby okamžitě povinen ukončit zakázané jednání a neopakovat ho, takový návštěvník může být také z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby může o porušení návštěvního řádu sepsat záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatelem haly, a to na dobu určitou nebo neurčitou, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.

7. Odpovědnost za škody

7.1 Vstup a užívání Winning Group Areny uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody má každý povinnost neprodleně nahlásit provozovateli haly.

8. Jednání proti návštěvnímu řádu, právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku

8.1 Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly a postihnuty zákazem vstupu do Winning Group Areny, a to na dobu určitou i neurčitou. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikneli podezření z trestného jednání nebo přestupku. Porušení návštěvního řádu může být kompetentními orgány posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních nebo kulturních akcí), a to za předpokladu, že se nejedná o jiné přestupky. Sankcí může být uložení pokuty ve výši stanovené příslušnými předpisy.

8.2 Opatření podle odstavce 8.1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli haly nebo pořadateli dané akce.

8.3 Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.

9. Informace o zpracování osobních údajů

9.1 Kdykoliv v průběhu pobytu na stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků.

9.2 Provozovatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do prostor haly, o zpracování jejich osobních údajů za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob v hale. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně za účelem pořizování přenosů, zpravodajství a fotodokumentace ze sportovních utkání a/nebo jiných veřejných hromadných akcí pořádaných v hale a za účelem jejich archivace a použití pro komerční účely provozovatele nebo jím pověřeného subjektu, a dále z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku a zamezení vstupu osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech, či v obdobných zařízeních, porušování návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších osob, které se podílejí na zajištění a průběhu akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to pouze po dobu uvedenou v odst. 5.7 pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních údajů po dobu nejvýše 5 let od poslední návštěvy akce v hale dotčenou osobou.

9.3 Provozovatel zpracovává za účelem popsaným v odst. 9.2 a ze stejného právního důvodu a k dosažení stejného oprávněného zájmu správce osobní údaje osob, které se v hale dopustili porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. Osobní údaje těchto osob jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech, a to po dobu 5 let od posledního závadného jednání.

9.4 Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v písemné formě na adrese sídla provozovatele, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5 Provozovatel předává osobní údaje dle odst. 9.3 ke zpracování za stejným účelem ze stejného právního důvodu a k dosažení stejného oprávněného zájmu správce dalším samostatným správcům osobních údajů: Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 440, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 604 56 892, jím pověřenému správci BPA sport marketing a.s., IČO: 04597605, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15, a dále dalším hokejovým klubům působícím na území ČR, případně provozovatelům zimních stadionů na území ČR.

9.6 Návštěvník uděluje zakoupením vstupenky, případně vstupem ho haly souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, mohou být použity ke komerčním účelům nebo jinak zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení. V případě zpracování osobních údajů konkrétních osob provozovatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje podobně jako dle odst. 9.2 ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do prostor haly, o zpracování jejich osobních údajů za účelem propagace a k marketingovým a komerčním účelům. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 5 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je propagace akcí, marketingové, komerční a další propagační aktivity. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších osob, které se podílejí na zajištění a průběhu akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to pouze po dobu uvedenou v odst. 5.6 pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních údajů po dobu nejvýše 5 let od poslední návštěvy akce v hale dotčenou osobou

10. Účinnost

Tento návštěvní řád domovské areny HC Kometa Brno tj. Winning Group Areny nabývá účinnosti dnem 5. srpna 2023. V Brně dne: 5. srpna 2023. Za provozovatele: KOMETA GROUP,a.s., KOMETA GROUP, spolek, Křídlovická 34, 603 00 BRNO

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu