+

GDPR

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost

KOMETA GROUP, a.s.

IČO:26296195

se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3781 kontaktní údaje: hckometa@kometagoup.cz

1.Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost KOMETA GROUP, a.s., IČO:26296195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno přijala tyto zásady zpracování osobních údajů. V těchto zásadách jsou stanovena pravidla, kterými se budeme při zpracování Vašich osobních údajů řídit, aby bylo zachováno právo na ochranu Vašich osobních údajů, Vaše právo na soukromí a nemohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů. Těmito zásadami se budeme řídit po celou dobu, po niž budeme zpracovávat jakékoli Vaše osobní údaje.

Pravidla zpracování osobních údajů uvedené v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které nám jsou uloženy při zpracování osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).

Prostřednictvím těchto zásad Vás také informujeme o skutečnostech a Vašich právech, o nichž v souladu s GDPR musíte být informování, a které zajišťují dostatečnou transparentnost při zpracování Vašich osobních údajů.

V těchto zásadách jsou stanoveny postupy a principy na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a budeme s nimi nakládat. V případě, že by bylo cokoliv nejasné nebo byste se chtěli na cokoliv týkající se Vašich osobních údajů zeptat, využijte kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách.

2.Shromažďování osobních údajů

2.1.Důvody shromažďování osobních údajů

Osobní údaje od Vás budeme shromažďovávat a zpracovávat výlučně pokud to je nezbytné pro:

a) Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo chcete uzavřít (například koupě vstupenek na zápasy HC KOMETA BRNO nebo provedení bezhotovostních plateb).

b) Poskytnutí služby, kterou chcete využít (například účast na utkáních).

c) Plnění požadavků zákona.

d) Účely našich oprávněných zájmů, pokud v takovém případě nebudou mít přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (například z důvodu pořizování obrazových a/nebo zvukově-obrazových záznamů z benefičních a marketingových akcí, ochrana našeho majetku nebo monitorování kamerovým systémem a podobně).

2.2.Zasílání za účelem přímého marketingu

Oprávněným zájmem může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, pokud již s Vámi jsme v obchodním vztahu a obchodní sdělení bude přímo souviset se zbožím nebo plněním, které jsme Vám již poskytli. Odběr takových marketingových sdělení však můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného níže.

2.3.Souhlas

V ostatních případech můžeme Vaše osobní údaje získávat a zpracovávat pouze s Vaším výslovným a svobodným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených těchto zásadách. Konkrétní podmínky využití Vašich osobních údajů po udělení souhlasu jsou vždy uvedeny v každém jednotlivém souhlasu.

2.4.Získání osobních údajů

Vaše osobní údaje nezískáváme z veřejně přístupných zdrojů, ale vždy pouze od Vás nebo od třetích osob, které s námi spolupracují a získaly od Vás osobní údaje v souladu se zákonem a mohou nám je předat. V obou případech se budeme řídit těmito zásadami.

Vaše osobní údaje si od Vás buď přímo výslovně vyžádáme, nebo je můžeme získat, pokud si koupíte vstupenky, navštívíte zápas HC KOMETA, zúčastníte benefičních programů a marketingových akcí, registrujete se do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Případně nám můžete Vaše osobní údaje poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

3.Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme primárně k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, plnili uzavřenou smlouvu, plnili zákonné požadavky, upozornili vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali, abychom s Vámi mohli uzavřít požadovanou smlouvu nebo ji plnit, případně k plnění zákonných požadavků. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohly zajímat, případně byste je mohli využít.

Osobní údaje jsou taktéž zpracovávány za účelem ochrany majetku a zdraví osob a prevence výtržnictví a vandalismu během zápasů týmu HC KOMETA BRNO, podávání zpravodajství o průběhu zápasů, pořizování dokumentace pro archiv HC KOMETA BRNO, vytvoření databáze držitelů permanentních vstupenek za účelem informování subjektů údajů o plánovaných akcích, dále za účelem realizace benefičních programů a/nebo marketingových akcí.

O případných dalších využitích Vašich osobních údajů Vás budeme vždy informovat.

4.Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

4.1.Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobních údajů budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít k zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizovalo se nebezpečí jejich zneužití.

Dále budou osobní údaje předávány dalším příjemcům, a to společnostem náležejícím do stejného podnikatelského seskupení jako naše společnost, naším smluvním partnerům a nadacím, s nimiž spolupracujeme, a to pro účely uvedené výše.

4.2.Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu. V případě, že Vám zasíláme zboží či obchodní sdělení, můžeme Vaše osobní údaje předávat externím zpracovatelům za účelem zaslání obchodních sdělení či zboží, které toto zajišťují. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

Kromě výše uvedeného za účelem zlepšování našich služeb nebo jejich hladkého poskytování můžeme Vaše osobní údaje předávat dalším osobám, jejichž online nástroje využíváme - ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb.

Pokud nám k tomu dáte souhlas, tak pak některé informace můžeme předávat i vybraným třetím stranám, aby Vás informovaly službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohly zajímat.

Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás.

4.3.Předávání mimo EU

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo do mezinárodních organizací, kromě situací, kdy jsou tam předávány za účelem lepšího zálohování a ochrany dat a situací v těchto podmínkách uvedených.

5.Automatické individuální rozhodování a profilování

Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo nějaké právní účinky, nebo by se Vás jinak významně dotýkalo. V případě, že by se toto změnilo, tak Vás budeme neprodleně informovat.

6.Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, tak je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, tak tyto Vaše osobní údaje v soudu se zákonem archivujeme po požadovanou dobu.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo poskytnutí služby. Po tuto dobu však Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem bránění se případným soudním nárokům nebo vedení soudního řízení. Lhůta 10 let pak odpovídá maximální promlčecí lhůtě, po niž mohou být nároky úspěšně uplatněny u soudu. V případě, že by došlo k zahájení soudního či jiného řízení, k němuž jsou potřebné Vaše osobní údaje, tak tyto budeme zpracovávat i po celou dobu těchto řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících řízení.

7.Vaše práva

7.1.Právo na informace

Kdykoliv nás můžete na níže uvedených kontaktních údajích požádat o to, abychom Vám zaslali potvrzení, zda zpracováváme některé Vaše osobní údaje a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto informacím:

a) Za jakých účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké jsou jejich kategorie.

b) Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů.

c) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy a pokud není možno tuto dobu určit, tak kritéria použití ke stanovení této doby.

d) U kterých osobních údajů můžete požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.

e) O právu podat stížnost u dozorového úřadu.

f) O zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás.

g) Jestli dochází k automatickému individuálnímu rozhodování nebo profilování.

Pokud nás o to požádáte, tak Vám poskytneme kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete požadovat další kopie, můžete být toto zpoplatněno ve výši vynaložených nákladů. Pokud budete žádat v elektronické formě, budou Vám kopie poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Máme však právo požadovat po Vás ověření Vaší identity, abychom měli ověřené, že se tyto informace týkající se Vašich osobních údajů nedostanou k nepovolané osobě.

Tyto informace se Vám pokusíme dodat co nejdříve, podle rozsahu Vámi požadovaných informací. Nejpozději však do 30 dnů.

7.2.Právo na opravu

Pokud zjistíte, že některé Vaše osobní údaje máme uvedeny nepřesně, nesprávně nebo neúplně, tak máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, poté co nám to sdělíte, opravili nebo doplnili.

7.3.Právo být zapomenut – právo výmazu

Máte právo, bychom bez zbytečného prodlení vymazali Vaše osobní údaje, pokud

a)Vaše osobní údaje již nejsou potřební pro účely, pro něž byly shromážděny.

b) Odvoláte svůj souhlas.

c) Vznesete námitky proti zpracování.

d) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně.

e) Výmazem bude splněna právní povinnost dle zákona.

f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Vaše osobní údaje však nevymažeme ani z výše uvedených důvodů, pokud je zde dán jeden z důvodu dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

Pokud to pak bude technicky možné a proveditelné a došlo ke zveřejnění Vašich osobních údajů nebo byly předány třetích osobní údajů, zajistíme i vymazání těchto osobních údajů.

7.4.Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

a) Nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, a to po dobu, než přesnost osobních údajů prověříme.

b) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale Vy nás místo o výmaz požádáte o omezení jejich použití.

c) Již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat, ale Vy budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Vznesli jste námitku proti zpracování, a to po dobu než bude prověřeno, jestli je oprávněná.

Po dobu omezení zpracování, mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a jinak mohou být zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

7.5.Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat nám písemně nebo emailem. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Vaše osobní údaje v tomto rozsahu nadále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.6.Právo na přenositelnosti údajů

Pokud nás o to požádáte, tak Vám předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném běžně použitelném formátu, abyste je mohli poskytnou jinému správci. Přičemž, pokud to bude technicky možné, můžete chtít, abychom Vaše osobní údaje přímo předali správci, kterého nám označíte.

7.7.Právo podat stížnost

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8.Zavedená opatření

Naše společnost zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě pak dodržujeme bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem předcházení rizik a provedli jsme příslušná opatření.

9.Osoba řešící záležitosti ochrany osobních údajů

Naše společnost nemá povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR a ani ho nejmenovala. 

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu hckometa@kometagoup.cz nebo písemně na adresu naší provozovny.

10.Závěr

Tyto zásady byly přijaty dne 13. září 2023 Naše společnost může tyto zásady měnit, pokud zůstanou v souladu se zákonem a GDPR. O případných změnách těchto zásad Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu