Informace pro držitele karet ZTP/P

Informace pro držitele karet ZTP/P
 

B r n o – Na základě rozhodnutí provozovatele haly jsou z bezpečnostních důvodů osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P oprávněny vstoupit do haly pouze s doprovodem další osoby, jež není držitelem průkazu ZTP/P ani osobou s významně sníženou pohyblivostí. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P nebude bez doprovodu do haly vpuštěna. Tudíž držitelé průkazu ZTP/P jsou povinni na domácí hokejová utkání zakoupit společně s jejich vstupenkou také vstupenku pro jejich doprovod.
Vstupenku pro držitele ZTP/P a zároveň vstupenku pro doprovod může zakoupit i osoba, která bude držitele průkazu ZTP/P na danou akci doprovázet.

 

Nové ceny vstupenek pro ZTP/P (s platností od 01. 10. 2017):


 • Držitelé průkazu ZTP/P – 50% ceny ze standardní ceny příslušného sektoru
 • Doprovod majitele průkazu ZTP/P – 1 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP – standardní cena

 • Upozornění na play-off 2017/2018:

  Z důvodu předzápasového programu, který pořádáme pod tribunou A, bude vstup do haly pro ZTP/P – vozíčkář + doprovod umožněn vždy až 40 minut před konkrétním domácím play-off utkáním Komety. Stále platí, že bezbariérový vjezd je přístupný pouze přes vrátnici DRFG Areny. Děkujeme vám za pochopení. V případě dotazů volejte na tel. číslo: Martin Krpec - + 420 722 204 486.

  Návštěvní řád DRFG Areny

  Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku nebo provozovateli sportovního zařízení podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

  • 1. Obecná ustanovení
  • 1.1 Tento návštěvní řád byl vydán a schválen obchodní společností KOMETA GROUP, a.s. a spolkem KOMETA GROUP, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno (dále společně jen ,,provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené – v době vydání tohoto návštěvního řádu – jako DRFG Arena (dále jen ,,hala“ nebo stadion).
  • 1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.
  • 1.3 Každý návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s tímto návštěvním řádem provozovatele, který se zavazuje dodržovat po celou dobu konání akce. V případě porušení návštěvního řádu je provozovatel oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup na akci, případně předčasně ukončit pobyt návštěvníka na dané akci, a to bez náhrady vrácení vstupného.

  2. DRFG Arena

  • 2.1 Hala slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a kulturních akcí a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.
  • 2.2 Veřejnost může do areálu haly vstupovat pouze se souhlasem provozovatele haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
  • 2.3 Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie Brno (dále souhrnně též jen „policie“).
  • 3. Pobyt v hale, držitelé průkazu ZTP/P a osoby s významně sníženou pohyblivostí.
  • 3.1 V hale mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř haly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z haly vyveden. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky a celosezónní karty ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
  • 3.2 Na základě rozhodnutí provozovatele jsou z bezpečnostních důvodů osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, a osoby s významně sníženou pohyblivostí (vozíčkáři apod.) oprávněny vstoupit do haly pouze s doprovodem další osoby, jež není držitelem průkazu ZTP/P ani osobou s významně sníženou pohyblivostí. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, jakož i osoba s významně sníženou pohyblivostí, nebude bez doprovodu do haly vpuštěna, a to bez ohledu na skutečnost, zda předloží platnou vstupenku. Doprovod osoby vlastnící průkaz ZTP/P má povinnost být na místě určeném, tj. v blízkosti držitele ZTP/P, po celou dobu konání akce.
  • 3.3 Držitelé průkazu ZTP/P a osoby s významně sníženou pohyblivostí (vozíčkáři apod.) jsou povinny na akce konané v hale zakoupit společně s jejich vstupenkou také vstupenku pro jejich doprovod, a to dle aktuálně platných cenových podmínek provozovatele. Vstupenku pro držitele ZTP/P a zároveň vstupenku pro doprovod může zakoupit i osoba, která bude držitele průkazu ZTP/P na danou akci doprovázet. Provozovatel je oprávněn z bezpečnostních a provozních důvodů omezit počet vstupenek prodávaných na konkrétní akci konanou v hale držitelům průkazu ZTP/P a osobám s významně sníženou pohyblivostí.
  • 3.4 Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně 1,5 – 2 hodiny před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.
  • 3.5 Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru jim určeném provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie. Pokud si návštěvník (fanoušek hostujícího týmu) zakoupí vstupenky do sektoru domácího týmu a na utkání se dostaví v oblečení se znaky hostujícího týmu (klubu) nebo s předměty se symboly hostujícího týmu (klubu), může mu provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) zakázat na základě svého rozhodnutí z bezpečnostních důvodů vstup do sektoru domácího týmu.
  • 3.6 Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

  4. Vstupní kontrola

 • 4.1 Každý návštěvník je při vstupu do haly povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 • 4.2 Do prostoru areálu haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly. Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen v případě důvodného podezření umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě nahlédnout do zavazadel vnášených do haly. Podezření je důvodné zejména tehdy, pokud jde o kontrolu vnášených zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů, věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně či představujících jiné bezpečnostní riziko.
 • 4.3 Provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) může z důvodů ochrany osob, jejich zdraví a majetku, zakázat vstup nebo vykázat z místa konání akce jakékoliv osoby, které mohou být pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných či psychotropních látek. Stejné oprávnění má provozovatel také vůči osobám, které se chovají agresivně, nebo u nichž je podezření a pravděpodobnost násilného chování. V případě takového zakázání vstupu nebo takového vykázání z haly, nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 • 4.4 Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. k vstupu do haly či k pobytu v hale, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté či vykázané osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 • 4.5 Dítě do 120 cm v doprovodu zákonného zástupce s platnou vstupenkou, má vstup zdarma!

5. Chování v hale

 • 5.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v hale právě probíhá.
 • 5.2 Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 • 5.3 Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby sepíše o porušení návštěvního řádu záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce pořádané provozovatelem haly, případně zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.
 • 5.4 Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.
 • 5.5 Hala a její okolí je z bezpečnostních důvodů monitorována kamerovým systémem. Návštěvník uděluje zakoupením vstupenky souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
 • 6. Zákazy

 • 6.1 Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele haly zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:
 • rasistický, hanlivý, diskriminační, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
 • zbraně jakéhokoli druhu, spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví, předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
 • neskládané předměty, jakoukoliv pyrotechniku, mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
 • jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo areál haly
 • zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy
 • fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly
 • trubku VUVUZELA
 • 6.2 Dále je návštěvníkům zakázáno:
 • vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
 • ničit zařízení a vybavení haly
 • bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku KOMETA GROUP, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
 • konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí
 • jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
 • zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby
 • vykonávat jakoukoliv podnikatelskou činnost jako například provozování občerstvení, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin nebo reklamních či upomínkových prospektů a předmětů bez předchozího souhlasu provozovatele.
 • 6.3 Provozovatel haly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení uvedené výše v odst. 6.1 a 6.2 náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.
 • 6.4 V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

7. Odpovědnost za škody

 • 7.1 Vstup a užívání haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli haly.
 • 8. Jednání proti právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku
 • 8.1 Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly a postihnuty zákazem vstupu do haly. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne-li podezření z trestného jednání nebo přestupku. Porušení návštěvního řádu může být kompetentními orgány posuzováno jako přestupek veřejnému pořádku dle ust. § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních nebo kulturních akcí), a to za předpokladu, že se nejedná o jiné přestupky. Sankcí může být uložení pokuty až do výše 10.000,- Kč.
 • 8.2 Opatření podle odstavce 8.1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli haly nebo pořadateli dané akce.
 • 8.3 Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.
 • 9. Účinnost

  Tento návštěvní řád DRFG Areny nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.

  V Brně dne: 21. 09. 2017

  Za provozovatele:
  KOMETA GROUP a.s.
  KOMETA GROUP spolek
  Křídlovická 34, 603 00 BRNO
  Křídlovická 34, 603 00 BRNO

   
   

  Tento den před lety  ×
  Dnes v 16:20 | Muži
  HC Kometa Brno
  Bílí Tygři Liberec

  Copyright © 2004-2019 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál